The cover image may be different.

100 sposobow na SQL - (EBook DRM EPUB)

DRM EPUB
Cumming, Andrew (Author)
Russell, Gordon (Author)
Rp 173,000
No Hidden Cost

Or   346 PEC Points

Other Formats Price PEC Price
DRM PDF
THIS IS AN EBOOK

READ THIS BEFORE ORDER

CONTINUE

Description

Publication Date: 28 August 2007

Zbir praktycznych porad dla programistw i projektantw baz danych

 • Jak obs?ugiwa? r?ne typy danych?
 • W jaki sposb optymalizowa? wydajno?? baz danych?
 • Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL?

Jeste? programist?, ktremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie dzia?ania zapyta? SQL? A mo?e zastanawiasz si?, w jaki sposb sprawnie zarz?dza? kontami u?ytkownikw bazy danych? J?zyk SQL to pot??ne narz?dzie, ktrego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie si? w g?szczu tabel ka?dej bazy danych. Za pomoc? odpowiednio sformu?owanych instrukcji mo?na manipulowa? danymi, zarz?dza? kontami u?ytkownikw i generowa? raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilo?ci polece?, j?zyk SQL kryje w sobie wiele zawi?o?ci.

Dzi?ki ksi??ce "e;100 sposobw na SQL"e; nie b?dziesz musia? odkrywa? ka?dej z nich samodzielnie. W ka?dym z rozdzia?w znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwi?zywania typowych zada? programistycznych zwi?zanych z bazami danych i j?zykiem SQL. Poznasz podstawy j?zyka, dowiesz si?, w jaki sposb przetwarza? r?ne typy danych i korzysta? z symboli zast?pczych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje sieciowe, optymalizowa? wydajno?? tabel i zapyta? SQL oraz tworzy? raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udost?pnianiu tabel u?ytkownikom.

 • Podstawowe elementy j?zyka SQL
 • ??czenie tabel
 • Przetwarzanie danych tekstowych
 • Operacje na liczbach i datach
 • Bazy danych w aplikacjach sieciowych
 • Zapytania niezale?ne od tabel
 • Maksymalizowanie wydajno?ci zapyta?
 • Tworzenie raportw
 • Administrowanie kontami u?ytkownikw
 • Udost?pnianie informacji

Zosta? ekspertem w programowaniu baz danych!

Product Details

ISBN-10:

ISBN-13: 9781457176821

Publisher: Helion      

Language: Polish

DRM EPUB: 400 Pages

Product Dimension (L x W x H): 0.00 x 0.00 x 0.00 CM

Shipping Weight: 0.00 Kg

Customer Reviews

Share your thoughts with other customers:
Write a Customer Review

There are no reviews for this product.

CONVENIENCE

BEST PRICE

SAFE/SECURITY

SERVICE

 

DELIVERY BY:
PAYMENT METHODS:
 
SECURED BY:
View Mobile / Standard © 2011-2019 Periplus Holdings Ltd.