The cover image may be different.

100 sposobow na SQL - (EBook DRM EPUB)

DRM EPUB
Cumming, Andrew (Author)
Russell, Gordon (Author)
Rp 173,000

Or   346 PEC Points
SPECIAL BUNDLING
+ =
Rp 261,000
Rp 223,000


Other Formats Price PEC Price
DRM PDF
THIS IS AN EBOOK

READ THIS BEFORE ORDER

CONTINUE

Description

Publication Date: 28 August 2007

Zbir praktycznych porad dla programistw i projektantw baz danych

 • Jak obs?ugiwa? r?ne typy danych?
 • W jaki sposb optymalizowa? wydajno?? baz danych?
 • Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL?

Jeste? programist?, ktremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie dzia?ania zapyta? SQL? A mo?e zastanawiasz si?, w jaki sposb sprawnie zarz?dza? kontami u?ytkownikw bazy danych? J?zyk SQL to pot??ne narz?dzie, ktrego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie si? w g?szczu tabel ka?dej bazy danych. Za pomoc? odpowiednio sformu?owanych instrukcji mo?na manipulowa? danymi, zarz?dza? kontami u?ytkownikw i generowa? raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilo?ci polece?, j?zyk SQL kryje w sobie wiele zawi?o?ci.

Dzi?ki ksi??ce "e;100 sposobw na SQL"e; nie b?dziesz musia? odkrywa? ka?dej z nich samodzielnie. W ka?dym z rozdzia?w znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwi?zywania typowych zada? programistycznych zwi?zanych z bazami danych i j?zykiem SQL. Poznasz podstawy j?zyka, dowiesz si?, w jaki sposb przetwarza? r?ne typy danych i korzysta? z symboli zast?pczych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje sieciowe, optymalizowa? wydajno?? tabel i zapyta? SQL oraz tworzy? raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udost?pnianiu tabel u?ytkownikom.

 • Podstawowe elementy j?zyka SQL
 • ??czenie tabel
 • Przetwarzanie danych tekstowych
 • Operacje na liczbach i datach
 • Bazy danych w aplikacjach sieciowych
 • Zapytania niezale?ne od tabel
 • Maksymalizowanie wydajno?ci zapyta?
 • Tworzenie raportw
 • Administrowanie kontami u?ytkownikw
 • Udost?pnianie informacji

Zosta? ekspertem w programowaniu baz danych!

Product Details

ISBN-10:

ISBN-13: 9781457176821

Publisher: Helion      

Language: Polish

DRM EPUB: 400 Pages

Product Dimension (L x W x H): 0.00 x 0.00 x 0.00 CM

Shipping Weight: 0.00 Kg

Customer Reviews

Share your thoughts with other customers:
Write a Customer Review

There are no reviews for this product.

CONVENIENCE

BEST PRICE

SAFE/SECURITY

SERVICE

 

DELIVERY BY:
PAYMENT METHODS:
 
SECURED BY:
View Mobile / Standard © 2011-2018 Periplus Holdings Ltd.